ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionary icon

ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionary APK

ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionary
0 votes, 0/5

ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionary description:

ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪದಗಳನ್ನ ಜನರ ಮೂಲಕ ಕ್ರೂಡೀಕರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬಯಕೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನೀಡುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಎನಿಸುವ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳಿಗೂ ಅಂಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೆ ೫೦೦ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ, ಇದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ!

An opportunity to earn money just by submitting the correct kundapura words and their respective meaning. For each correct words submitted the user will gain 1 points, once he gets 500 points he can redeem the points in money
Show more
Older version of ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionary APK
ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionary 1.0.2 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.0.2 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: September 04 20

Signature: 7dfad17b773c56a05e337b142d1c619cb9c0ca74

Size: 19.07 MB (19,991,967 bytes)

Download APK (19 MB)

ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಕೋಶ || Kunda Kannada Dictionary 1.0.0 for Android 5.0 - Lollipop APK file

Version: 1.0.0 for Android Android 5.0 - Lollipop

Update on: February 14 20

Signature: 7dfad17b773c56a05e337b142d1c619cb9c0ca74

Size: 19.07 MB (19,991,967 bytes)

Download APK (19 MB)